Psykoterapi och Meditation | Per Winjestam

Ett hus i en glänta.

Psykoterapi

Vi lever i en tid som präglas av utbredd stress och ökat tempo samtidigt som möjligheter till reflektion ofta är få. Det ställer höga krav på individen att få ihop sitt livspussel. I psykoterapin får du möjlighet att undersöka och utforska dina livsmönster och kan på så vis påverka din livssituation.

Varför gå i psykoterapi?

Det finns många skäl att gå i psykoterapi. De flesta av oss kommer förr eller senare i livet till en punkt när vi tvingas reflektera över våra livsval. Varför har det blivit så här i mitt liv? Varför ser mina relationer ut som de gör? Varför hamnar jag ständigt i konflikter av olika slag? Varför är jag så rädd? Vill jag ha det så här? Vem är jag? Det kan handla om allt från en akut livskris och må psykiskt dåligt till att vilja utvecklas som människa och ta reda på vem man är.

Vanligt förekommande problem är: nedstämdhet, depression, melankoli, oro, ångest, ensamhet, sömnsvårigheter, fobier, sorg, separation, mobbing, utbrändhet, beroende/missbruksproblematik, dåligt självförtroende, emotionell avstängdhet, relations- och tillitsproblematik i förhållande till sig själv och andra. Ibland är det svårt att förstå och hantera dessa processer på egen hand. Då kan psykoterapi vara ett alternativ för att komma vidare med sitt liv.

Hur går det till?

Vi börjar med att träffas vid 1-2 tillfällen där du får möjlighet att berätta vad du vill ha hjälp med och ställa frågor utifrån din specifika livssituation. När du har bestämt dig för att gå i psykoterapi gör vi tillsammans en överenskommelse om psykoterapins mål och omfattning.

I en psykoterapeutisk process får du möjlighet att under trygga förhållanden undersöka och utforska dina livsmönster. Det innebär att du sätter ord på dina tankar, känslor, drömmar, fantasier och minnen och får hjälp med att undersöka och förstå hur dina problem och symptom kan hänga samman med dina upplevelser, vare sig det är något som händer i livet nu eller för länge sedan.

Utgångspunkten för psykoterapi är alltid den aktuella livssituationen här och nu. Fokus ligger på det förutsättningslösa och unika mötet. På en omedveten nivå upprepar vi ofta beteendemönster som härstammar från våra första relationer, våra ursprungsfamiljer, föräldrar och syskon. Inte sällan upptäcker människor att de omedvetet tagit med sig familjemönster när de som vuxna etablerar relationer eller bildar familj. Psykiska symptom som exempelvis ångest och depression uppstår när vi inte kan hantera våra känslor och relationer till andra. Genom terapin får du verktyg att bli medveten om varför du reagerar och handlar som du gör. Ökad medvetenhet om dina livsmönster, hur du fungerar och varför, gör att du blir mer lyhörd för dina behov och kan påverka din livssituation på ett sätt som stärker din förmåga att göra fria och genomtänkta val.

Psykoterapi är behandling i form av samtal som sker regelbundet under en kortare eller längre period. Det kan handla om allt från stödjande samtal vid några enstaka tillfällen till regelbunden terapi i flera år beroende på problematiken. Vanligt förekommande är att man går i psykoterapi en gång i veckan under en period på ca 1-2 års tid eller längre. Psykoterapi syftar till förändring; att ge stöd i livssituationen, komma över hinder, frigöra resurser och avlägsna eller minska lidande och symtom.

Jag erbjuder

Jag erbjuder psykodynamisk psykoterapi, konsultativa eller stödjande samtal. Vanligt förekommande problem är: nedstämdhet, depression, melankoli, oro, ångest, ensamhet, sömnsvårigheter, fobier, sorg, separation, mobbing, utbrändhet, beroende/missbruksproblematik, dåligt självförtroende, emotionell avstängdhet, relations- och tillitsproblematik i förhållande till sig själv och andra. Jag tar emot människor som önskar samtal.

För mig är psykodynamisk psykoterapi ett befrielseprojekt, en metod för att synliggöra de hinder som finns i det omedvetna och som hindrar en människa att leva sin fulla potential. Jag utgår i huvudsak från en psykodynamisk grundsyn, men använder även verktyg från bland annat det systemteoretiska perspektivet.

Jag är medlem i Riksföreningen Psykoterapi Centrum och följer deras etiska riktlinjer.

Första samtalet är kostnadsfritt.